Adatkezelési tájékoztató

A honlap üzemeltetője, Bán Melinda E.V. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 GDPR RENDELET (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről az adatkezelésben érintetteket az adatkezelő e-mailen keresztül értesíti.

Az adatkezelő elkötelezett olvasói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfeleik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja a személyes adatok kezelésének, adatok módosításának, törlésének és egyéb vonatkozó tudnivalóknak ismertetése.

A www.babamamapenzugy.hu honlapon az olvasóknak lehetősége van ingyenes hírlevelekre, tanulmányokra, egyéb ingyen letölthető anyagokra feliratkozni, a blogbejegyzésekhez hozzászólni, s emellett e-bookokat, online tanfolyamot és tanácsadást e-mailben megrendelni.

Ezáltal Bán Melinda E.V. adatkezelőnek minősül az e-book, tanulmány, online tanfolyam vagy tanácsadás megrendelése céljából megadott adatok kezelése körében.

A hírlevélre való feliratkozásnál és a termékek vagy szolgáltatások megrendelésénél olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülnek.

A személyes adatok megadása a feliratkozás és a megrendelés során a jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében és annak kifejezett elfogadásával történik.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Bán Melinda E.V

Székhely: 6035 Ballószög, V. körzet tanya 93.

Levelezési cím: 6035 Ballószög, V. körzet tanya 93.

E-mail: info@babamamapenzugy.hu

Nyilvántartási szám: 56464614

Adószám: 57804563-1-23

 1. Az adatkezelési tevékenységek

– hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelés, adatkezelő: Bán Melinda E.V.

– blogbejegyzéshez, Facebook bejegyzéshez történő hozzászólás, adatkezelő: Bán Melinda E.V.

– termékek és szolgáltatások megrendelése, értékesítése, adatkezelő: Bán Melinda E.V.

 1. Az adatkezelési tevékenységek célja, jogalapja és a megadandó személyes adatok köre

4.1. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

4.1.1 A termékek és szolgáltatások megrendelése, értékesítésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon lehetséges e-bookot, tanulmányokat online vásárolni, továbbá online-tanfolyamokra, tanácsadásra jelentkezni. A honlap olvasó az online könyveket, tanulmányokot, illetve tanácsadási szolgáltatásokat Bán Melinda E.V.-tól (2. pontban leírt adatokkal) vásárolja meg, illetve vesz igénybe. Az online tanácsadást vagy tanfolyamokat Bán Melinda E.V. személyesen tartja.

A megrendeléshez kötelezően megadandó adatok:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím a számlázáshoz
 • céges megrendelő esetén adószám vagy egyéni vállalkozónál EV szám

A termékek és szolgáltatások megrendelése, megvásárlás és igénybevétele során megadott személyes adatokat Bán Melinda E.V. adatkezelőként kezeli.

A személyes adatokat Bán Melinda E.V. ismerheti meg és kezeli.

A megrendelő által megadott adatokat az adatkezelő a következő célra használja: szerződés kötése, megrendelt tanácsadás elvégzése, teljesítés számlázása. A megrendelésnél az adatkezelő előzetesen tájékoztatja megrendelőt arról, hogy a megrendelést Bán Melina E.V. teljesíti, így a megrendelő adatait Bán Melinda E.V. kezeli.

A kezelt adatok megőrzési ideje: a szerződés teljesítése esetén a megrendelést követő 5. év utolsó napjáig, illetve számlázási adatok esetén a jogszabályban előírt határidőig, azaz a számlakibocsátást követő 8 évig.

 

4.1.2 A blogbejegyzésekhez történő hozzászólás írásakor

A Felhasználó a „Blog” menüpont alatt szereplő blogbejegyzésekhez hozzászólást írhat, amelyhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • honlap (nem kötelező)

 

4.1.3 A személyre szabott tanácsadás elkészítéséhez

 • Szülés várható időpontja
 • Korábban született gyerekek születési ideje, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj naptári napi alapja
 • Várandósság 91. napja
 • Családi adókedvezményt igénybe vevő személy megadása
 • A szülés várható idejét megelőző legalább két éven belül lévő biztosítási jogviszonyok adatai
 • Jelenleg fennálló biztosítási jogviszony adatai
 • Hallgatói jogviszony időtartama
 • Jövedelem adatok

4.1.4. Konzultáció rögzítése esetén:

A konzultáción elhangzottakkal kapcsolatban titok tartási kötelezettség áll fenn, harmadik személynek nem kerül kiadásra.  A konzultációról készült felvétel saját számítógépen kerül lementésre. A felvétel törlése a CSED, GYED határozatok elküldését követően, a szülés várható időpontját követő 6. hónap végén történik. A konzultációról történő felvétel kizárólagos célja, hogy a vásárló a konzultációt követően bármikor vissza tudja hallgatni, és a megbeszéltek szerint tudjon eljárni. Ezen felül védi a Megrendelő, és a Szolgáltató érdekeit is azzal, hogy egyértelműen visszakövethető, hogy a konzultáción mi került megbeszélésre, és ebből mi került megvalósításra.

 

4.1.5 Hírlevélre történő feliratkozás

Az ingyenes hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat az adatkezelő a következő célra használja: ingyenes hírlevél kiküldése, ingyenes tanulmányok kiküldése, blog értesítő, saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése (reklám). Adatkezelő általában hetente küld egy hírlevelet.

A megadandó személyes adatok: név és e-mailcím.

A feliratkozó a hozzájárulását bármikor ingyenesen, indoklás nélkül visszavonhatja elektronikus úton – az info@babamamapenzugy.hu e-mail címre címezve vagy a hírlevél alján található Leiratkozási linkre kattintva – vagy postai úton az Adatkezelő 2. pontban található levelezési címére küldve. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja- az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok megőrzési ideje: az érintett hírlevélről való leiratozásáig.

4.1.6.Facebook oldalon történő hozzászólás

Az adatkezelő a honlaphoz kötődően Facebook oldalt és csoportot üzemeltet, ahol a bejegyzésekhez való hozzászólás esetén szintén megjelenik a név és a Facebook profil.

Közös adatkezelő: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Garand Canal Harbuor, Dublin 2, Ireland

Az adatkezelés célja: az érdeklődőkkel történő kommunikáció, szolgáltatások reklámozása, bemutatása, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja- az érintett hozzájárulása. Árajánlat kérése esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatok megőrzési ideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a hozzászólás törléséig, a kedvelés visszavonásáig, az oldal követésének leállításáig, a csoportból történő kilépésig.

4.2 Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, a Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás, illetve ha a Felhasználó ezt kérte, úgy az új blogbejegyzésekről történő értesítés;
 • a weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő elküldése, a megrendelésekkel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
 • Bán Melinda E.V (a Baba-mama pénzügy oldal) termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

4.3 A személyes adatok kezelésének jogalapja

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő mindenesetben külön értesíti a Felhasználót.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 1. Az olvasót, hozzászólót, megrendelőt megillető adatvédelmi jogok

5.1. Adatok módosítása, tájékoztatás kérése

Az érintett olvasóknak, feliratkozóknak, megrendelőknek joga van a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, a tárolás időtartamáról, a személyes adatok címzettjeiről (ideértve különösen a harmadik országbeli címzettekről) tájékoztatást, vagy az adatok helyesbítését, módosítását kérni.

A hírlevél, a blog-, és Facebook bejegyzések, a termékek, szolgáltatások megrendelése, vásárlása esetén során kezelt adatokról tájékoztatást, helyesbítést, módosítást Bán Melinda E.V.-tól, az info@babamamapenzugy.hu e-mail címen keresztül lehet kérni. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kötelesek adatkezelő teljesíteni a kérelemben meghatározott csatornán keresztül (elektronikus vagy postai úton). Helyesbítést, módosítást 8 munkanapon belül teljesíti Adatkezelő, amelyről értesítést küld az érintett kérelmező részére, az általa meghatározott csatornán keresztül (elektronikus vagy postai úton).

5.2. Leiratkozás, adatok törlése, hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelő Bán Melinda E.V. minden egyes hírlevelében biztosítja az azonnali és végleges leiratkozást a levél végén lévő leiratkozom linkre kattintva. Ha technikai probléma miatt nem sikerülne a leiratkozás (például az olvasó levelezési rendszere megtöri a linket), a feliratkozott olvasó hibaüzenetet kap a leiratkozás sikertelenségéről, s egyben egy e-mail címet, ahol jelezheti leiratkozási szándékát. Egyúttal a hozzájárulását emailen vagy postai úton is visszavonhatja.

A leiratkoztatást 8 munkanapon belül elvégzi az adatkezelő, s ennek megtörténtéről írásban tájékoztatja az olvasót.

A leiratkozáskor az olvasó adatai kitörlésre kerülnek az aktív adatbázisból, de az adatkezelő az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a leiratkozás után is megőrzi a feliratkozás időpontját, az e-mail címet, a nevet és a leiratkozás időpontját.

Blogbejegyzés esetén a korábbi, személyes adatokat tartalmazó – hozzászólás törlését az info@babamamapenzugy.hu e-mail címen kérheti az olvasó, a törlést 8 napon belül elvégzi az adatkezelő, Facebook oldalnál a korábbi hozzászólását saját maga törölheti.

Nem kell törölnie a személyes adatokat az adatkezelőnek, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, az adatkezelő írásban válaszolja meg az igényt alapos megfontolás után.

5.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

A hírlevél-feliratkozó, blog-, Facebook bejegyző, megrendelő (együttesen érintett) kérheti az adatkezelés korlátozását, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig (pl. nem küld hírlevelet), amíg nem ellenőrizte a személyes adatok pontosságát, vagy
 • az adatkezelés jogellenesnek minősül, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy
 • Társaságunknak már nincs szüksége az érintett adataira (mert például megszűnt a hírlevél szolgáltatása), de az érintett igényeli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

5.4. Panasztételi jog

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Amennyiben mégis úgy érzi az érintett, hogy a személyes adatai védelme érdekében az adatkezelő nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést, vagy kérdése lenne, az info@babamamapenzugy.hu email címen tudja ezt jelezni, melyre az adatkezelő a tőle telhető leggyorsabban, de legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol.

Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

A panaszokat a Hatóság abban az esetben vizsgálja ki, ha Ön korábban már megkereste a Társaságot a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlása kapcsán, és ennek a Társaság nem tett eleget.

 1. Adatok védelme, adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve ellenőrizi, hogy az egyes technikai részfeladatokba (tárhely üzemeltetés, könyvelés, hírlevél szoftver működtetése) bevont szolgáltatók mint adatfeldolgozók az adatvédelmi jogszabályok betartására megfelelő garanciát nyújtanak-e (az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatójának ellenőrzése útján vagy adatkezelő az adatfeldolgozókat erre írásbeli megállapodás megkötésével kötelezi).

 1. Adatfeldolgozók bemutatása

Hírlevélküldés: jelenleg nincs hírlevél-küldési szolgáltatás

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Számlázás: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Email: info@szamlazz.hu

Emailek fogadása és küldése: Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Időpontfoglalás: Minup Informatikai Kkt., 1074 Budapest Csengery utca 24. 3/28.

Facebook oldal és csoport: Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, USA Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA

 1. Harmadik országba továbbítás a Facebook és a Google Inc. által

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USAval megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook is betart.

 1. Sütik

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről

Chrome: Sütik törlése, engedélyezése

 1. Egyéb információk

Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatali mechanizmust. Az adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

11. Irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény


Kedves Érdeklődő!

Tájékoztatni szeretnélek, hogy a nyári szabadságok, egyéb projektek miatt júliusban és augusztusban nem, vagy csak nagyon minimális számban tudok tanácsadást vállalni.

Kérlek, most mindenképp e-mailt írj, és NE a „Kapcsolat” menüpont alatti felületet használd üzenetküldésre!

Köszönöm!

Melinda