ÁSZF

 1. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Bán Melinda E.V (székhely: 6035 Ballószög, V. körzet tanya 93., nyilvántartási szám: 56464614, adószám: 57804563-1-23) által tett ajánlatokra, nyújtott szolgáltatásokra, valamint minden, Bán Melinda E.V (továbbiakban Szolgáltató) által kötött szerződésre. A Bán Melinda E.V. által nyújtott szolgáltatások, tanfolyamok, anyagok tekintetében jogtulajdonos és szerző Bán Melinda.

 1. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen Szabályzat 2022. március 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.

A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal egységes szerkezetben a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Szolgáltató a mósodításról rövid felhívásban tájékoztatja Megrendelőit, amelyet kiküld a megadott email címekre.

Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. A honlapon nyújtott, a honlap által megrendelhető szolgáltatások, termékek

A megjelenített termékek/szolgáltatások kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak, áfájuk nincs, mivel alanyi adómentes a vállalkozás. Az igénybe vehető szolgáltatások, megvásárolható termékek teljes listája a „Szolgáltatások” és a „Tudásanyagok” menüpontok alatt érhetőek el. A szolgáltatásokat magánszemélyek vehetik igénybe.

 1. A megrendelés feltételei, menete, fizetés

Megrendelő regisztráció nélkül, a weboldalon keresztül, vagy a Szolgáltató e-mail címére írt üzenetben is megrendelheti a szolgáltatásokat, tudásanyagokat.

Azt követően, hogy a Megrendelő weboldalon vagy e-mailben megrendelést küldött a Szolgáltatónak, a Szolgáltató tanácsadás, tudásanyag megvásárlása esetén megküldi a Megrendelő részére az árajánlatot, mely tartalmazza a fizetendő összeget, és amelynek kiegyenlítését követően kerül kiadásra a tudásanyag, tanácsadási időpont. (lásd: Tanácsadás menete menüpont).

A tanácsadások és tudásanyagok díja előre esedékes, amelyet Megrendelő a Szolgáltató 10401165-86755356-78801025 számú, a K&H Banknál vezetett bankszámlájára köteles előre utalással megfizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetést követően e-mailben küldjük ki. Számlát a Szolgáltató kizárólag magánszemélyek részére tud kiállítani.

 1. Megrendelések feldolgozás és teljesítés

A megrendelések, megkeresések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként a Megrendelő időpontot foglal a Szolgáltató által megadott www.minup.io felületen. A megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő a lefoglalt időpont napjának 22:00 órája, vagy ha a szükséges adatok dokumentációk, információk átadása nem történt meg a lefoglalt időpontig, ezek rendelkezésre bocsájtását követő 7 munkanapon belül. Online, telefonos tanácsadás a lefoglalt időpontban történik.

TELJES SZERZŐI TERJEDELEM MEGTARTÁSA: A Szerző ezúton fenntartja a jogát arra is, hogy az általa közzétett tananyagok, videók, jegyzetek, ötletgyűjtemények, összefoglalók nem rövidíthetőek, s együttesen értelmezendőek. A Szerző nem felel semmilyen olyan hibáért vagy hiányért, melyek abból fakadnak, hogy az általa teljes terjedelemben közzétett eredeti anyagokat, leckéket, leírásokat stb. önkényes és a szerző engedélye nélküli rövidítés miatt a felhasználók esetleg hibásan alkalmazzák. Az itt írottakon kívüli minden egyéb felhasználáshoz a hozzájárulásokat mindig írásba kell megtenni, a felhasználást megelőzően. A fizetendő szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a szerzői tartalmak felhasználásának díját. Erre nézve a felek külön megállapodást kell, hogy kössenek. A jelen ÁSZF alapján a Szerző hozzájárulása – bármilyen nem várt esetleges értelmezési vita esetén – díjkötelesnek tekintendő.

 1. Szerzői jogok és engedély nélküli átadás/felhasználás következményei

A honlapon elérhető tartalmak, dokumentációk szerzői, szellemi jogával a Szerző rendelkezik. Ez kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, illetve a Szerzői jogi törvény és a Polgári Törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra.

Szerző nem járul hozzá a honlapról, Facebook oldalról, csoportból, tanácsadás során elérhető online és offline megjelenő tartalmak, szellemi alkotások harmadik személy részére ellenérték és engedély nélküli átadásához, sem magányszemély részére, sem más, üzletszerű, vagy tanácsadási jellegű (ellenszolgáltatás nélkül sem) tevékenység esetében. Továbbá tilos a megszerzett anyagokat a szerzőség felüntetése nélkül hasznosítani. Szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a Megrendelő saját, személyes magáncélra használja fel a szerző anyagait.

Engedély nélküli másolás, utánközlés esetén napi 40.000 Ft kötbér kerül felszámolásra.

 1. Elállási jog

A vonatkozó jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozó elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatban Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási jogát, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 1. Panaszok intézése

Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.

Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.

A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 1. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, tanácsadás során átadott anyagok stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó\Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a holnapon, Facebook oldalon módosítást, átdolgozást eszközöljön, a holnap elérhetőségét korlátozza. A honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát, hibamentességét nem garantálja. A Szolgáltató a honlap használatának alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, üzemzavarból, félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni és nem vagyoni károkért, veszteségért felelősséget nem vállal. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak ezen egyeztetés során felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

 1. Adatvédelem

Adatok kezeléséről szóló tájékoztató elérhető a weboldalon.

 1. Az ÁSZF módosítása

Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet:

 1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 2. jogszabályváltozás;
 3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 1. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.

Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

Ballószög, 2022, március 1.


Kedves Érdeklődő!

Tájékoztatni szeretnélek, hogy a nyári szabadságok, egyéb projektek miatt júliusban és augusztusban nem, vagy csak nagyon minimális számban tudok tanácsadást vállalni.

Kérlek, most mindenképp e-mailt írj, és NE a „Kapcsolat” menüpont alatti felületet használd üzenetküldésre!

Köszönöm!

Melinda